Picture 1.jpg

 

Picture 2.jpg

 

Picture 3.jpg

 

Picture 4.jpg

 

Picture 5.jpg

 

Picture 6.jpg

 

Picture 7.jpg

 

Picture 8.jpg

 

Picture 9.jpg

 

Picture 10.jpg

 

Picture 11.jpg

 

Picture 12.jpg

 

Picture 13.jpg

 

Picture 14.jpg

 

Picture 15.jpg

 

Picture 16.jpg

 

Picture 17.jpg

 

Picture 18.jpg

 

Picture 19.jpg

 

Picture 20.jpg

 

Picture 21.jpg

 

Picture 22.jpg

 

Picture 23.jpg

 

Picture 24.jpg

 

Picture 25.jpg

 

Picture 26.jpg

 

Picture 27.jpg

 

Picture 28.jpg

 

Picture 29.jpg

 

Picture 30.jpg

 

Picture 31.jpg

 

Picture 32.jpg

 

Picture 33.jpg

 

Picture 34.jpg

 

Picture 35.jpg

 

Picture 36.jpg

 

Picture 37.jpg

 

Picture 38.jpg

 

Picture 39.jpg

 

Picture 40.jpg

 

Picture 41.jpg

 

Picture 42.jpg

 

Picture 43.jpg

 

Picture 44.jpg

 

Picture 45.jpg

 

Picture 46.jpg

 

Picture 47.jpg

 

Picture 48.jpg

 

  Audi A6 e-tron concept
파워트레인 전기 모터 2
배터리 용량 100kWh
최고 출력 476ps
최대 토크 81.6kg.m
구동 방식 4륜 구동
전장/전폭/전고 4960/1960/1440mm
0 - 100km/h 가속 시간 4초 이하
5 to 80% 배터리 충전 시간 25분 이하
주행 가능 거리 700km 이상