Picture 1.png

 

Picture 2.png


고등학교 내신 평균 1.1으로 전교 1등 타이틀 달았던 재재
 

Picture 3.png

 

Picture 4.png

 

Picture 5.png

 

Picture 6.png

 

Picture 7.png

 

Picture 8.png

 

Picture 9.png

 

Picture 10.png


신입생 : 나 신입생환영회 갔는데 10학번 4학년 언니가 아갓보 춘 썰 푼다
 

Picture 11.png

 

Picture 12.png

 

Picture 13.png

 

Picture 14.png

 

Picture 15.png

 

Picture 16.png


"그분들은 핸들을 구하고 있었는데, 여러분들은 바퀴였던 거라고 생각하면 좋을 것 같아요."
 

Picture 17.png