Picture 32.png

 

Picture 1.png

신혼집 공사가 끝나서 신혼집으로 들어왔다고 합니다.
 

Picture 2.png

 

Picture 3.png

 

Picture 4.png

신혼집은 3층짜리 전원주택이에요 
 

Picture 5.png

 

Picture 6.png

 

Picture 7.png

대리석 바닥으로 된 거실은 상당히 넓고.. 층고는 2~3층까지 뚫려 있습니다.
 

Picture 8.png

 

Picture 9.png

 

Picture 10.png

 

Picture 11.png

 

Picture 12.png

 

Picture 13.png

 

Picture 14.png

 

Picture 15.png

여기는.. 시어머니가 주신 가구?들을 이용해 꾸민 방이에요.
 

Picture 16.png

 

Picture 17.png

 

Picture 18.png

 

Picture 19.png

2층 거실에서 한강뷰가 제대로 보입니다. 
 

Picture 20.png

 

Picture 21.png

 

Picture 22.png

 

Picture 23.png

 

Picture 24.png

드레스북이라 해서 옷을 책처럼 정리해놨네요 
 

Picture 25.png

 

Picture 26.png

한다감의 옷방
 

Picture 27.png

 

Picture 28.png

3층에는 손님방
 

Picture 29.png

 

Picture 30.png

 

Picture 31.png

 

2층에 야외 테라스가 있어요. 여기서도 한강이 잘 보입니다.