https://youtu.be/O57xt5dQ5ms


부부의 세계에 심하게 과몰입한 유퀴즈

Picture 1.png

 

Picture 2.png

 

Picture 3.png

 

Picture 4.png

 

Picture 5.png

 

Picture 6.png

 

Picture 7.png


심하게 과몰입한 듯한 자막과 저 합성 ㅠㅠ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

 

Picture 8.png

 

Picture 9.png

 

Picture 10.png

 

Picture 11.png

 

Picture 12.png

 

Picture 13.png

 

Picture 14.png

 

그리고 유퀴즈 출연에 한껏 긴장한 준영이...
어슬렁... 걸리적...