Picture 1.jpg

 

Picture 2.jpg


호칭부터 아가 ㅋㅋㅋㅋㅋ


 

Picture 3.jpg

 

Picture 4.jpg

 

Picture 5.jpg

 

Picture 6.jpg


언니들이 단체로 애기 취급 하긴해도ㅋㅋㅋㅋ 일 진짜 야무지게 잘함

 

Picture 7.jpg

 

Picture 8.jpg

 

Picture 9.jpg

 

Picture 10.jpg

 

Picture 11.jpg

 

Picture 12.jpg

 

Picture 13.jpg


소담이 뜨거워하니까 아이스로 바꿔옴 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ


 

Picture 14.jpg

 

Picture 15.jpg

 

Picture 16.jpg

 

Picture 17.jpg


불 피울때마다 우는게 귀여운 언니들 

1.gif


불피우다 이마에 그을림 생김 ㅋㅋㅋㅋㅋ


 

2.gif

 

3.gif


궁디팡팡