Picture 1.jpg

 

티비엔 월화드라마 왕이 된 남자에서 

 

폭군 이헌/ 광대 하선 1인 2역을 맡은 여진구,

 

드라마가 방송 될때마다 새로운 별명을 획득 중임

 

Picture 1(1).gif

 

Picture 1.gif


왕구 (왕 진구) 

Picture 2.jpg


찐구 (진짜 진구)


 

Picture 1(1).gif

 

Picture 1.gif

 

Picture 3.jpg


뽕구 (뽕하는 진구)

 

Picture 4.jpg

 

Picture 5.jpg


광구 (광대 진구) 

Picture 1(1).gif

 

Picture 1.gif


짭구 (가짜왕 진구) 

Picture 6.jpg

 

Picture 1.gif


쌍구 (진구가 둘)