Picture 1.jpg

 

Picture 2.jpg

 

Picture 3.jpg

 

Picture 4.jpg

 

Picture 5.jpg


스쿠터 영상 또 나오니까 손담비 경악함ㅋㅋㅋ
 

Picture 6.jpg

 

Picture 7.jpg

 

Picture 8.jpg

 

Picture 9.jpg

 

Picture 10.jpg

 

Picture 11.jpg


덤덤충+허허재질+중독성 쩌는 웃음소리
 

Picture 12.jpg

 

Picture 13.jpg

 

Picture 14.jpg


장도연 에피 보면서 리액션 난리남ㅋㅋ
 

Picture 15.jpg


혀ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
 

Picture 16.jpg

 

Picture 17.jpg

 

Picture 18.jpg


살아있음에 감사ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
 

Picture 19.jpg

 

Picture 20.jpg

 

Picture 21.jpg

 

Picture 22.jpg

 

Picture 23.jpg

 

Picture 24.jpg

 

Picture 25.jpg


그냥 맞길래 새로 폰케이스 살때까지 쓴거였는데 렌즈가 가리는줄을 몰랐다함ㅋㅋㅋㅋ
 

Picture 26.jpg

 

Picture 27.jpg

 

Picture 28.jpg

 

Picture 29.jpg

 

Picture 30.jpg


담비83
 

Picture 31.jpg

 

Picture 32.jpg

 

Picture 33.jpg

 

Picture 34.jpg


그런 인생이라닠ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
 

Picture 35.jpg

 

Picture 36.jpg

 

Picture 37.jpg

 

Picture 38.jpg

 

Picture 39.jpg

 

Picture 40.jpg


SON DAMBI 이름도 새겨서 보내준 정성
 

Picture 41.jpg

 

Picture 42.jpg

 

폰바꿀때까지 케이스 안사도 될듯